GLENMARK W CZASACH COVID-19

Dowiedz się więcej o tym, jak Glenmark angażuje się w potrzeby pacjentów, zdrowie publiczne i pomaga społeczeństwu podczas pandemii.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT

W Glenmark wierzymy we wzbogacanie życia i dokonywanie zmian dla pacjentów na całym świecie. Nieustannie staramy się znaleźć nowe sposoby, które utorują drogę do zdrowszego jutra.

ODKRYWANIE ZAAWANSOWANYCH TERAPII DLA NOWEGO ŚWIATA

Tworzymy centra doskonałości w dermatologii, onkologii i terapii oddechowej. Wysiłek ma na celu opracowanie zaawansowanych terapii, które wzbogacą życie pacjentów na całym świecie.

NOWY ŚWIAT -ZDROWSZY ŚWIAT

Posiadając biura w ponad 50 krajach, 14 zakładów produkcyjnych w czterech krajach i 3 centra badawczo-rozwojowe na całym świecie, nieustannie pracujemy nad poprawą jakości życia pacjentów na całym świecie.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT ZACZYNA SIĘ OD NAS

Ponad 14 000 pracowników z ponad 60 narodowości z jedną misją – Wzbogacanie życia na całym świecie.

Warunki korzystania

Własność intelektualna

Cała własność intelektualna, w tym między innymi znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, znaki usługowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa autorskie, projekty, dźwięk, oprogramowanie, obrazy lub inne materiały na tej stronie internetowej („IP”) jest własnością Glenmark Pharmaceuticals Limited lub jej Podmioty Stowarzyszone lub podmioty zewnętrzne. Korzystanie z jakiejkolwiek własności intelektualnej strony trzeciej na tej stronie internetowej jest zgodne z pozwoleniem lub licencją udzieloną na korzystanie z takich własności intelektualnej, chyba że zaznaczono inaczej.

Wszelkie IP stron trzecich służy wyłącznie do identyfikacji produktów i usług ich odpowiednich właścicieli i nie należy wnioskować o sponsorowaniu ani aprobacie ze strony Glenmark z ich używania na tej stronie.

Niniejsza witryna internetowa oraz informacje w niej zawarte i przywoływane służą wyłącznie do celów informacyjnych.

Żadna treść zawarta na tej stronie nie może być interpretowana jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiejkolwiek własności intelektualnej Glenmark Pharmaceuticals Limited lub jej Podmiotów Stowarzyszonych lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Wszelkie prośby o pozwolenie na wykorzystanie, powielanie lub retransmisję jakichkolwiek informacji lub IP zawartych w tej witrynie należy kierować na adres: poland.receptionist@glenmarkpharma.com

Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie, powielanie lub retransmisja jakiejkolwiek własności intelektualnej przez Ciebie lub inną autoryzowaną przez Ciebie jest surowo zabroniona i może skutkować naruszeniem różnych zasad, przepisów i/lub praw dotyczących własności intelektualnej.

b) Informacje dotyczące opieki zdrowotnej

Niniejsza witryna internetowa zawiera informacje dotyczące produktów, szczegółów recept, obszarów terapeutycznych, schorzeń, ich leczenia oraz informacje, które mogą być lub nie być dostępne lub dostępne do użytku poza terytorium docelowej grupy odbiorców. Glenmark nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp do takich informacji, które mogą być niezgodne z jakimkolwiek procesem prawnym, regulacjami, rejestracją lub użytkowaniem poza krajem docelowego odbiorcy.

Ponadto nic w tej witrynie nie powinno być interpretowane jako udzielanie jakichkolwiek porad lub zaleceń medycznych i nie należy na nich polegać jako na podstawie jakiejkolwiek decyzji lub działania. Konkretnej porady medycznej należy zawsze zasięgnąć u wykwalifikowanego lekarza.

Żadna część tej witryny nie może być interpretowana jako promocja lub reklama jakiegokolwiek produktu, jeśli nie jest to dozwolone przez zasady, przepisy lub prawa obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania.

c) Linki

Łącza do stron internetowych Glenmark w innych krajach lub innych stron internetowych stron trzecich są podawane wyłącznie dla wygody. Upewnij się, że zapoznałeś się z sekcjami prawnymi i politykami prywatności każdej innej witryny Glenmark lub strony trzeciej, do której prowadzisz łącze. Glenmark nie wyraża żadnej opinii na temat treści stron osób trzecich i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji osób trzecich i ich wykorzystania.

d) Brak gwarancji i brak odpowiedzialności

Glenmark dokłada wszelkich starań, aby informacje były dokładne i aktualne; jednak niektóre informacje mogą z czasem stać się nieaktualne.

Glenmark może według własnego uznania aktualizować lub zmieniać tę witrynę w dowolnym momencie, bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za to.

Glenmark nie składa żadnych oświadczeń, roszczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do dokładności, kompletności lub wykorzystania informacji zawartych w tej witrynie.

Zgadzasz się, że każdy dostęp lub korzystanie z tej witryny lub jakiejkolwiek witryny połączonej z tą witryną lub z niej odbywa się na własne ryzyko.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: ANI FIRMA GLENMARK ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DOSTARCZANIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ POWIĄZANEJ Z TĄ WITRYNĄ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, WTÓRNE LUB BEZPOŚREDNIE LUB UTRATY DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z DOSTĘPU, KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ POWIĄZANEJ Z TĄ WITRYNĄ LUB W ODNIESIENIU DO ZAWARTYCH W TREŚCI TREŚCI.

e) Reklama

Chociaż Glenmark nie zezwala osobom trzecim na reklamowanie się na swojej stronie internetowej; Glenmark nie kontroluje reklamodawców, którym dostawcy usług internetowych zezwalają na reklamowanie się podczas przeglądania Internetu.

f) Ogólne

Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny ze względu na prawo, wówczas w zakresie i w ramach jurysdykcji, w której ten warunek jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zostanie odcięty i usunięty z niniejszych Warunków, a pozostałe warunki pozostają w mocy, pozostają w pełnej mocy i są nadal wiążące i wykonalne.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod adresem: poland.receptionist@glenmarkpharma.com

Glenmark Pharmaceuticals

0