GLENMARK W CZASACH COVID-19

Dowiedz się więcej o tym, jak Glenmark angażuje się w potrzeby pacjentów, zdrowie publiczne i pomaga społeczeństwu podczas pandemii.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT

W Glenmark wierzymy we wzbogacanie życia i dokonywanie zmian dla pacjentów na całym świecie. Nieustannie staramy się znaleźć nowe sposoby, które utorują drogę do zdrowszego jutra.

ODKRYWANIE ZAAWANSOWANYCH TERAPII DLA NOWEGO ŚWIATA

Tworzymy centra doskonałości w dermatologii, onkologii i terapii oddechowej. Wysiłek ma na celu opracowanie zaawansowanych terapii, które wzbogacą życie pacjentów na całym świecie.

NOWY ŚWIAT -ZDROWSZY ŚWIAT

Posiadając biura w ponad 50 krajach, 14 zakładów produkcyjnych w czterech krajach i 3 centra badawczo-rozwojowe na całym świecie, nieustannie pracujemy nad poprawą jakości życia pacjentów na całym świecie.

NOWY SPOSÓB NA NOWY ŚWIAT ZACZYNA SIĘ OD NAS

Ponad 14 000 pracowników z ponad 60 narodowości z jedną misją – Wzbogacanie życia na całym świecie.

Polityka Prywatności oraz Ochrony Danych

 

 

 • § 1 Administrator i zakres
 1. Niniejsza Polityka dotyczy podmiotów Glenmark wyszczególnionych w §6 poniżej („Glenmark”, „my” lub „nas”). Mając na uwadze poszanowanie Państwa praw i wolności prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
 • § 2 Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:  dpo.glenmark@glenmarkpharma.com
 • § 3 Zasady i cele przetwarzania danych osobowych
 1. Niniejsza Polityka ma celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych oraz Wytycznych dotyczących:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO;
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) dalej Ustawa;
 • Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejskiej Rady Ochrony Danych);
 • Wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA);
 1. Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich osób fizycznych, których dane są przez nas przetwarzane
 2. Przetwarzane przez nas dane odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i ust. 2 RODO. Oznacza to, że dane osobowe przetwarza się:
  • Zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności ich przetwarzania
  • W sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności);
  • W sposób zrozumiały (zasada przejrzystości)
  • W konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu);
  • W zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);
  • Przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości);
  • Przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania);
  • W sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność.
 • § 4 Definicje pojęć
 1. „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 4. „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 5. „zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
 6. „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 7. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 8. „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 9. „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 10. „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 11. „dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;
 12. „główna jednostka organizacyjna” oznacza:
 13. a) jeżeli chodzi o administratora posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii, a jeżeli decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych zapadają w innej jednostce organizacyjnej tego administratora w Unii i ta jednostka organizacyjna ma prawo nakazać wykonanie takich decyzji, to za główną jednostkę organizacyjną uznaje się jednostkę organizacyjną, w której zapadają takie decyzje;
 14. b) jeżeli chodzi o podmiot przetwarzający posiadający jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim – miejsce, w którym znajduje się jego centralna administracja w Unii lub, w przypadku gdy podmiot przetwarzający nie ma centralnej administracji w Unii – jednostkę organizacyjną podmiotu przetwarzającego w Unii, w której odbywają się główne czynności przetwarzania w ramach działalności jednostki organizacyjnej podmiotu przetwarzającego, w zakresie w jakim podmiot przetwarzający podlega szczególnym obowiązkom na mocy niniejszego rozporządzenia;
 15. „grupa przedsiębiorstw” oznacza przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę oraz przedsiębiorstwa przez nie kontrolowane;
 16. „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51; w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2
 17. „transgraniczne przetwarzanie” oznacza:
 18. a) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności jednostek organizacyjnych w więcej, niż jednym państwie członkowskim administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii posiadającego jednostki organizacyjne w więcej niż jednym państwie członkowskim; albo
 19. b) przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się w Unii w ramach działalności pojedynczej jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzającego w Unii, ale które znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, w więcej niż jednym państwie członkowskim;
 20. „organizacja międzynarodowa” oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy.
 • § 5 Podmioty tworzące grupę przedsiębiorstw

Nr.

Nazwa jednostki

Zarejestrowany adres

1

Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.

City Tower, Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Czech Republic

2

Glenmark Pharmaceuticals Distribution S.R.O.

City Tower, Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Czech Republic

3

Glenmark Pharmaceuticals SK S.R.O.

4

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z.o.o.

ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, Poland

 

 • § 6 Informacje szczegółowe dla poszczególnych grup osób fizycznych
 1. Administratorem danych osobowych jest Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o., z siedzibą w (00-728) Warszawie przy ul. Dziekońskiego 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000308877, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-25-76-515, oraz nr REGON: 141450550
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub chęcią realizacji należnych praw opisanych poniżej, prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-miał na adres: dpo.glenmark@glenmarkpharma.com
 3. Przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą bezpośrednio do Państwa. W nielicznych przypadkach pozyskujemy dane ze źródeł publicznie dostępnych , np. KRS, CEDG, biała lista, LinkedIn z innych miejsc w których dane zostały przez Państwa upublicznione, np. strony www, etc.
 4. Ze względu na przynależność Administratora do grupy przedsiębiorców (Grupy Kapitałowej GLENMARK), dane osobowe będą przetwarzane poza europejskim obszarem gospodarczym (w Indiach) na podstawie podpisanych standardowych klauzul umownych (więcej informacji nt. tych zabezpieczeń mogą Państwo otrzymać od naszego IOD).
 5. Przetwarzając dane osobowe nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie profilowanie, oznacza to, że wszelkie decyzje dotyczące Państwa danych są podejmowane przez osoby do tego uprawnione.

 

Informacje dla lekarzy i farmaceutów

 

Informacje dla kandydatów do pracy

Informacje dla kontrahentów

Informacje dla użytkowników naszych stron Internetowych

Pliki cookies

Social Media

Informacje dla odbiorców newsletter

Informacje dla osób biorących udział w konkursach

Informacje dla lekarzy i farmaceutów

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celach promocji produktów Administratora, takie przetwarzanie oparte jest o dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku przeprowadzania szkoleń dla produktów posiadających materiały edukacyjne, przetwarzać będziemy dane  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a także art. 6 ust. 1lit. b) RODO w przypadku nawiązania umowy współpracy, np. w zakresie przeprowadzania szkoleń, prelekcji, wykładów. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), mi.in.: w przypadku dochodzenia roszczeń, a także przekazywania danych podmiotom wchodzącym w skład Grupy GLENMARK (lista tych podmiotów została określona w §5 Polityki)

 1. Kto będzie miał dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

Poza podmiotami określonymi w §5 Polityki dostęp do danych mogą uzyskać: banki, podmioty świadczące usługi obsługi księgowej, prawnej, towarzystwa ubezpieczeniowe, audytorzy, kurierzy i operatorzy pocztowi, inne podmioty wspierające działalność Administratora danych w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i w jego graniach.

 1. Jak długo dane będą przetwarzane?

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, do chwili jej wycofania lub zakończenia celu dla którego została ona odebrana (w zależności, co nastąpi wcześniej). W przypadku nawiązania relacji umownej/zlecenia powodującego rozliczenia finansowe 5 lat (ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe). Okresy te mogą zostać wydłużone w przypadku dochodzenia uzasadnionych roszczeń do chwili zakończenia postępowania,

 1. Jakie przysługują mi prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługiwać będą następujące uprawnienia na zasadach określonych w RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii) – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania, zaktualizowania danych – art. 16 RODO
 • Prawdo do usunięcia danych – bycia zapomnianą/zapomnianym – art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO
 • Prawdo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych Administratora) – art. 20 RODO
 • Prawdo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO
 • Prawo do wycofania zgody – art. 7 ust. 3 RODO; informujmy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem
 • Prawo złożenia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – art. 77 RODO

 

 1. Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będziemy mieć możliwości kontaktowania się z Panią/Panem w celach promocji produktów własnych, czy nawiązania umowy współpracy.

 

Informacje dla kandydatów do pracy

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych określonych w art.221§1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych:  imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z powyższym przepisem
 • W przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych, niż te wymienione powyżej, będą one przetwarzane na podstawie zgody. Zgodę rozumieć będziemy, jako dobrowolne działanie wyrażone, np. przesłaniem do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej podstawie (zgody) będziemy przetwarzać dane osobowe na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres 6 miesięcy miesięcy do chwili wycofania zgody w zależności, co nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie zostaną wskazane dane osobowe szczególnych kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. zostanie opisany stan zdrowia psychicznego, fizycznego) wówczas poprosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – naszego prawnie uzasadnionego interesu, w przypadku, gdy kontakt z Panią/Panem nastąpił z naszej strony, zaś Pani/Pana dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych (np. za pośrednictwem portali internetowych poświęconych pracy i karierze zawodowej na których posiada Pani/Pan konto). Dane osobowe mogą być przetwarzane na tej samej podstawie w przypadku ich udostępnienia podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej GLENMARK, a także w przypadku dochodzenia uzasadnionych roszczeń.
 1. Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?

Poza podmiotami określonymi w §5 Polityki, dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, ochrony danych, (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych, w tym aplikacji wspomagających procesy rekrutacji). W przypadku otrzymania Pani/Pana CV od podmiotów świadczących usługi rekrutacji, możemy przekazywać tym podmiotom informacje zwrotne dotyczące przebiegu procesu rekrutacji. 

 1. Jak długo dane będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy w zależności co nastąpi wcześniej.

 1. Jakie przysługują mi prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługiwać będą następujące uprawnienia na zasadach określonych w RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii) – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania, zaktualizowania danych – art. 16 RODO
 • Prawdo do usunięcia danych – bycia zapomnianą/zapomnianym – art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO
 • Prawdo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych Administratora) – art. 20 RODO
 • Prawdo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO
 • Prawo do wycofania zgody – art. 7 ust. 3 RODO; informujmy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem
 • Prawo złożenia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – art. 77 RODO
 1. Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie art.22 §1  kodeksu pracy jest wymagane, w przypadku ich niepodania, nie będziemy  mieć możliwości podjęcia współpracy.

Informacje dla Kontrahentów

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy/zleceń sprzedaży/zakupów towarów i usług.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa), archiwizacją dokumentacji, itp.
 • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, oferowanie produktów własnych, oraz przekazywanie danych podmiotom określonym w §5 Polityki
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody jeżeli przetwarzać będziemy szerszy zakres danych, niż dane niezbędne do obsługi umowy w tym transakcji finansowych lub innych.
 1. Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych będą: podmioty  wskazane w §5 Polityki, nadto  świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, windykacyjne, w tym ochrony danych, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biura rachunkowe, banki, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności, inne działające na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w jego graniach.

 1. Jak długo dane będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń. Jeżeli dane będą przetwarzane na podstawie zgody, do chwili jej wycofania lub zakończenia celu dla którego zgoda ta została pozyskana, w zależności co nastąpi wcześniej.

 1. Jakie przysługują mi prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługiwać będą następujące uprawnienia na zasadach określonych w RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii) – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania, zaktualizowania danych – art. 16 RODO
 • Prawdo do usunięcia danych – bycia zapomnianą/zapomnianym – art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO
 • Prawdo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych Administratora) – art. 20 RODO
 • Prawdo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO
 • Prawo do wycofania zgody – art. 7 ust. 3 RODO; informujmy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem
 • Prawo złożenia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – art. 77 RODO
 1. Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi nam nawiązanie relacji handlowych.

Informacje dla użytkowników stron: glenmarkpharma.pl, lacidofil.pl, marimer.pl, parasidose.pl, laboratorium-neutraderm.pl, dologel.pl

Podczas korzystania z tej strony internetowej określone dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób pasywny za pomocą różnych technologii, tzn. bez wyraźnego podania ich przez użytkownika. Takie pasywne zbieranie informacji ma miejsce przede wszystkim w następujących przypadkach i dla następujących danych:

 

 • Informacje z Twojej przeglądarki: określone informacje są zazwyczaj przetwarzane przez przeglądarki i przekazywane automatycznie, takie jak Twój adres MAC (unikalne oznaczenie urządzenia), rozdzielczość ekranu, Twój system operacyjny (Windows, Apple, Android), wersja systemu operacyjnego, jak również typ i wersja Twojej przeglądarki internetowej.
 • Twój adres IP: Twój adres IP to kombinacja cyfr nadawanych automatycznie komputerowi używanemu przez Ciebie przez dostawcę Internetu. Adres IP jest automatycznie przetwarzany w plikach dziennika naszego serwera internetowego, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową. Bez adresu IP nie jest możliwa komunikacja między serwerem internetowym a komputerem odwiedzającego. W przypadku rejestrowania i przechowywania czasu odwiedzin na naszych stronach internetowych pod adresem IP, adres IP jest anonimizowany, aby wykluczyć wszelkie odniesienia do Państwa przez nas.
 • Informacje o urządzeniu: Chcielibyśmy zaznaczyć, że w pewnych okolicznościach i w przypadku terminali mobilnych przetwarzamy unikalny numer urządzenia (IMEI) – podobnie jak adres MAC w przypadku komputerów. Jednak takie przetwarzanie ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane do świadczenia danej usługi.

 

Analiza strony internetowej: Na naszej stronie internetowej stosowane są technologie służące do analizy strony internetowej. Za pomocą tej technologii dane są zapisywane i przetwarzane w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Wymagane w tym celu dane osobowe przetwarzane są również za pomocą plików cookies. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami o plikach cookie.

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Dane osobowe generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (przy użyciu rozszerzenia „_anonymizeIp()”). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te dane osobowe do analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz operatora strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość. Możesz zapobiec przetwarzaniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki (dodatek dezaktywujący) ze strony tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Niektóre treści na stronie internetowej mogą wymagać określonego oprogramowania i/lub wtyczek, aby można je było wyświetlić. Wtyczki to oprogramowanie, które współpracuje z przeglądarką w celu zapewnienia możliwości, których w przeciwnym razie przeglądarka nie posiadałaby.

 

 Jeśli jest to konieczne i prawnie dozwolone, przekazujemy dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszej strony internetowej następującym podmiotom trzecim:

 

Wszelkie spółki wchodzące w skład koncernu Glenmark, ale tylko w celach określonych w niniejszej polityce prywatności i w zakresie dozwolonych transferów. Przegląd firm należących do naszego koncernu (w dalszej części nazywanych firmami koncernu Glenmark) jest dostępny tutaj: www.glenmarkpharma.com. Pozostajemy jednak w pełni odpowiedzialni za postępowanie z danymi osobowymi przeznaczonymi do wspólnego użytku.

Nasi partnerzy biznesowi, którym oferujemy reklamę z wykorzystaniem wspólnych marek oraz wspólny marketing. Warunkiem koniecznym jest, aby prawo lub Państwa zgoda zezwalały na takie działanie transfer. Ponadto, partnerzy biznesowi są zobowiązani umową do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi, zanim dane te zostaną przekazane.

Usługodawcom, którzy świadczą usługi takie jak hosting i moderacja stron internetowych, przetwarzanie Państwa opinii o produktach i usługach, hosting aplikacji mobilnych, analiza danych, obsługa płatności, obsługa zamówień, zapewnienie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usługi dostarczania wiadomości e-mail i reklamy bezpośredniej, rozliczenia kart kredytowych i audyty, w celu realizacji tych usług. Również w tym przypadku partnerzy umowy są odpowiednio związani naszą umową z przepisami o ochronie danych osobowych.

Osoby trzecie w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnych przedsięwzięć, przeniesienia lub innych rozporządzeń dotyczących całej naszej firmy lub całości naszych aktywów lub udziałów i/lub ich części (na przykład w związku z niewypłacalnością lub podobnym postępowaniem), jeśli jest to prawnie dozwolone .

 

Poza tym, przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy została wyrażona zgoda –  art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. RODO, jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do realizacji stosunku umownego z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO,   istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest konieczne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnianie swoich danych ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę.

 

Niniejsza polityka prywatności nie ma wpływu na witryny osób trzecich, nawet jeśli istnieje odniesienie lub łącze do tych witryn osób trzecich. Nie popieramy treści takich stron internetowych osób trzecich. To samo dotyczy odpowiednio elementów graficznych, takich jak banery czy skróty, które po kliknięciu przenoszą Cię do innej witryny. W przypadku tych stron internetowych osób trzecich przejdź do stron internetowych odpowiednich dostawców, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzają one Twoje dane

 

Social Media

Dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji (udzielania odpowiedzi,  kampanii produktów własnych, organizacji konkursów, itp.) w ramach fanpage Administratora profili:

 • Facebook oraz Instagram: „Lacidofil”, „O zdrowiu maluszka”, „Neutraderm Polska”

w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości przesłane przez komunikator Messenger, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl (META). Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji, marketingu informacji, dbania o wizerunek oraz zbierania zapytań i udzielania porad.

 

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych: 

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przeze nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych, które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane podczas zakładania konta/profilu)
 • zdjęcie (wizerunek), który został samodzielnie przez Panią/Pana opublikowany na profilu
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który został zawarty w związku z okolicznościami naszej korespondencji);

 

Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest dobrowolne, jednak zastrzegamy sobie prawo usuwania wpisów, jeżeli uznamy je za niewłaściwe, obraźliwe lub nawołujące do nienawiści. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, dodatkowo podmioty wspierające Administratora w obsłudze technicznej, IT, itp. Ponadto dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej). Dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).  W przypadku chęci realizacji żądań należy kontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.

 

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

 

Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

 

 

Informacje dla odbiorców newsletter

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celach otrzymywania informacji handlowych oraz  Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym będą działania marketingowe produktów własnych.

 1. Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?

Poza podmiotami określonymi w §5 Polityki, dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną wysyłki newsletter, obsługę  prawną, ochrony danych, (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych), obsługę prowadzenia kampanii reklamowych, eventów, etc.

 1. Jak długo dane będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

 1. Jakie przysługują mi prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługiwać będą następujące uprawnienia na zasadach określonych w RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii) – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania, zaktualizowania danych – art. 16 RODO
 • Prawdo do usunięcia danych – bycia zapomnianą/zapomnianym – art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO
 • Prawdo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych Administratora) – art. 20 RODO
 • Prawdo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO
 • Prawo do wycofania zgody – art. 7 ust. 3 RODO; informujmy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem
 • Prawo złożenia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – art. 77 RODO

 

 1. Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania, nie będziemy mogli wysłać newsletteru.

Informacje dla osób biorących udział w konkursach

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu dobrowolnego wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, na podstawie zgody. W przypadku, gdy przedmiot wygranej będzie powodował konieczność odprowadzenia podatku, wówczas poprosimy o dane niezbędne w tym zakresie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także naszego prawnie uzasadnionego interesu w przypadku dochodzenia uzasadnionych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 1. Kto będzie miał dostęp do Pani/Pana danych osobowych?

Poza podmiotami określonymi w §5 Polityki, dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, ochrony danych, (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych), agencje marketingowe wspomagające nas w procesie, inne. W przypadku konieczności odprowadzenia należnego podatku od wygranej: biuro rachunkowe, banki, podmioty świadczące usługi audytu, etc.

 1. Jak długo dane będą przetwarzane?

Dane będą przetwarzane do chwili zakończenia konkursu. W przypadku konieczności odpowiedzenia podatku od wygranej przez okres t lat. Okresy te mogą zostać wydłużone w sytuacji dochodzenia uzasadnionych roszczeń do chwili ich zakończenia.

 1. Jakie przysługują mi prawa?

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługiwać będą następujące uprawnienia na zasadach określonych w RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania ich kopii) – art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania, zaktualizowania danych – art. 16 RODO
 • Prawdo do usunięcia danych – bycia zapomnianą/zapomnianym – art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO
 • Prawdo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych Administratora) – art. 20 RODO
 • Prawdo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO
 • Prawo do wycofania zgody – art. 7 ust. 3 RODO; informujmy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem
 • Prawo złożenia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – art. 77 RODO
 1. Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Glenmark Pharmaceuticals

0